ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Кандидатстващите клубове представят:

  1. Заявление до Заместник-кмет на Столична община с Формуляр на Проект за кандидатстване (файл – doc.)
  2. Приложение към Формуляр за кандидатстване – ФИНАНСОВ ПЛАН по дейности (файл- excel.)
  3. Задължителни съпътстващи документи на хартиен носител (съгласно изискванията на Подпрограмата).
  4. Показатели за съответствие (файл – doc.)
  5. Формуляр за административна проверка (файл – doc.)

Изисквания към СК, кандидати за финансиране по Програмата:

  • Проектите на спортните клубове следва да включват минимум 4 (четири) дейности от посочените 7 (седем), независимо дали се кандидатства за финансиране по Подпрограмата, като се поставя акцент на програма от дейности, които реализира клубът с участието на Детско-юношеската школа;
  • Собствен финансов принос на бенефициента – Подпрограмата отпуска безвъзмездно финансиране на проектите от Столична община при осигурено съфинансиране от страна на кандидатите. Отпуснатото безвъзмездно финансиране на проекти по Подпрограмата се изплаща по договор, при спазване на изискването за собствен финансов принос на кандидата, в размер на минимум 10% спрямо одобрената сума за финансиране.