Сигнал с данни за корупционно нарушение или за конфликт на интереси, отнасящ се за служител на Столична община, по смисъла на  ЗПКОНПИ, се подава в дирекция ?Човешки ресурси“  на Столична община.

Адрес: гр. София, ул. ?Московска“ № 33, ет. 1, ст. 110

Телефон за информация: 02/9377 423; 02/9377 496

Е-mail: kzpkonpiso@sofia.bg

Съгласно  чл. 47, ал. 6 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност.
 

Съгласно чл. 48  от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество всеки сигнал следва да съдържа:

? трите имена, единен граждански номер, адрес, телефон, факс и електронен адрес на подателя, ако има такъв;

? имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и заеманата от него висша публична длъжност;

? конкретни данни за твърдяното нарушение, в т. ч. място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;

? позоваване на документи или други източници, които съдържат информация, подкрепяща изложеното в сигнала, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация;

? дата на подаване на сигнала;

? подпис на подателя.